99. u.c. neklasificētie

Degošā roka P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

3

Demonstrējuma mērķis ir pierādīt, ka ūdenim piemīt liela siltumietilpība. Ar šķiltavu gāzi aizdedzinātas putas uz plaukstas sadeg, neradot apdegumus.

Leidenfrosta efekts izmantojot šķidro slāpekli. Piliens uz gāzes spilvena P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - vidusskola, pamatskola, sākumskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis ir parādīt Leidenfrosta efektu, kā piemēru izmantojot šķidro slāpekli.

Amonjaka strūklaka. E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Eksperimenta mērķis: iegūt amonjaku un novērot tā šķīdību ūdenī.

Mākslīgās asinis P

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Eksperimantā tiek veiktas divas ķīmiskās reakcijas. Sākumā vizuāli tiek novērota asinsarkanas krāsas pārādīšanās, inscinējot sagriešanos ar plastmasas nazīti, un beigās krāsas izzušana, izmantojot 3. reaģentu. Demonstrējumu var izmantot 8. klases sākumā, lai ieinteresētu skolēnus izzināt ķīmiskās reakcijas, kā arī vidusskolā, runājot par kompleksajiem savienojumiem un jonu analītisko pierādīšanu.

Kā pasargāt sevi ķīmijas nodarbību laikā P

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

3

Drošības noteikumu demonstrēšana tiek veikta, lai nodrošinātu drošu un pārdomātu darba vidi ķīmijas laboratorijā. Demonstrācijā ietilpst fenolftaleīna reakcija ar bāzi un pēc tam ar skābi, H2SO4 katalizēta reakcija ar dažādiem materiāliem.

Amfotērie oksīdi P

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentā tiks parādīts, ka sālsskābe un nātrija hidroksīds reaģē ar cinka oksīdu, alumīnija oksīdu, dzelzs(III) oksīdu, hroma(III) oksīdu, šādi pierādot, ka dotie  oksīdi ir amfotēri oksīdi.

Elektrību gādās no kosmosa un vulkāniem (R)

Dažādi alternatīvie enerģijas iegūšanas veidi, tehnoloģiskie risinājumi un to realizēšanas iespēju vērtējums.

Nāvējošās molekulas (R)

Dažādas vielas (indes), kas kaitīgas organismam, tajā skaitā smagie metāli.

Temperatūra (R)

Kas ir temperatūra, kā to mēra, kā tā ietekmē dažādus fizikālos un ķīmiskos procesus.

Kāpēc Zemes iekšiene ir tik karsta? (R)

Skaidrojums, ka Zemes kodola augsto temperatūru nodrošina tajā notiekošie radioaktīvās sabrukšanas procesi.

Šaubu laikmets (R)

Zinātnes atklājumu un pierādījumu apšaubīšana. Tās iespējamie iemesli un arī sekas. Dažādi piemēri no reālās dzīves.

Seko līdz klimata datiem (R)

Īss raksts par aplikāciju, kuru var izmantot telefonā, lai sekotu līdz klimata pārmaiņām.

Vēlme pēc pārmaiņām R P

Populārzinātniskā raksta saturs: Vācijas piemērs enerģētikas revolūcijā, kuras mērķis ir atomreaktoru un fosilās degvielas aizstāšana.

Latvijas zemes dzīļu bagātības (R)

Latvijas dabas bagātības, derīgie izrakteņi un to izmantošanas iespējas.

Piesārņotais kosmoss (R)

Cilvēku darbības rezultātā veidojušies atkritumi, kas atrodas kosmosā un riņķo ap zemi. Šo atkritumu bīstamība un iespējamie risinājumi to aizvākšanai.

Netīrais bizness (R)

Farmācijas rūpniecība, nelegālo medikamentu un medikamentu atdarinājumu bizness.

Nākotnes metropoles (R)

Vides tehnoloģijas, kas nākotnē varētu ļaut lielpilsētām nodrošināt sevi ar dzeramo ūdeni, bioloģisko pārtiku un efektīvi pārstrādāt atkritumus.

Kāpēc ziemā jābrauc ar ziemas riepām (R)

Ziemas un vasaras riepās izmantoto gumiju sastāvs un to ražošana.

Kā radās dzīvības pamatelementi komētās? R P

Populārzinātniskā raksta saturs: īss raksts par iespējamo aminoskābju un citu organisko vielu veidošanos ārpus mūsu planētas.

Elektrību gādās no kosmosa un vulkāniem (R)

Dažādi alternatīvie enerģijas iegūšanas veidi, tehnoloģiskie risinājumi un to realizēšanas iespēju vērtējums.

Smilšu nolaupīšana (R)

Smiltis kā viens no svarīgākajiem dabas resursiem, to izmantošana. Apraksts par smilšu ieguvi Marokā, kas bieži vien ir nelikumīga un nodara kaitējumu dabai.

Sātana laborants (R)

Pirmā pasaules kara laika vācu zinātnieks Fricis Hābers un viņa pētījumi ķīmisko ieroču izgatavošanā.

Indīgā evolūcija (R)

Apraksts par alu Meksikā, kurā ir ekstremāli apstākļi lielās sēra un tā savienojumu koncentrācijas dēļ.

Aukstā kara atomneprāts (R)

Atomieročus sacensība starp ASV un PSRS Aukstā kara laikā. Atomieroču izmēģinājumi, to sekas. Ūdeņraža bumba salīdzinājumā ar atombumbu.

Šaubīties ir veselīgi (R)

Kritiskā domāšana zinātnē. Jaunu atklājumu un teoriju ticamības izvērtēšana. Kā atšķirt patiesu informāciju no nepatiesas.

Hroma(VI) reakcija ar amonjaku P

Drošība -

3

Putu degšanas eksperiments

Drošība -

1

Vielu šķīšanas siltuma konstatēšana

Drošība -

1

Nātrija acetāta kristalizēšanas

Drošība -

1

Pārsātinātie šķīdumi ir tādi šķīdumi, kas satur vairāk izšķīdinātās vielas, nekā nepieciešams to piesātināšanai dotajā temperatūrā.

Amonija nitrāta (amonija rodanīda) šķīšanas siltumefekts (metāla trauka piesaldēšana)

Drošība -

1

Daudzkājis

Laiks - 5-10 min

Iepazīt dabu un sev apkārt esošo ar citu maņu palīdzību.

Lapsa-Trusis-Lapa

Laiks - virs 20 min

Sākuma aktivitāte, kas aicina aizdomāties cik būtisks  „līdzsvars” dabā.

Peles medības

Laiks - 15-20 min

Aktivitāte, lai aicinātu padomāt par dzīvnieku medīšanu.

Medības

Ceļojuma nūja

Atrodi savējo!

Aktivitāte rosina modrību, veido kontaktu starp dalībniekiem, vadītāju, apkārtējo vidi, rada aizrautības atmosfēru. Bērni mācās pārvietoties telpā tumsā, mēģinot likt lietā citas maņas: garšu, skaņu, smaržu, tausti.

Pieradinātais koks

Aktivitāte paaugstinās bērnu jutīgumu un uzmanības koncentrēšanu, attīstīs novērošanas prasmes, saasinās uztveri jutīgākai dabas pieredzei.

Iedomu mežs!

Katrs bērns izprot apkārtējo pasauli citādāk, šī aktivitāte ļaus aktivizēt skolēna iztēli un redzējumu par dabu – kāda tā ir? cik krāsaina? cik skaista, priecīga vai skumja?

Uguns iegūšana bez sērkociņiem, izmantojot hlorātu E P

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Kālija hlorātu jeb Bērtolē sāli pirotehniskajos maisījumos lieto kā  spēcīgu oksidētāju. Mūsdienās to saturošas sprāgstvielas neizmanto, jo tās ir pārāk nestabilas un bīstamas.

(S)audzē mežu!

Mērķis
• Veicināt bērnu vides apziņas veidošanos, rosinot bērnus uz sociāli aktīvu rīcību savas apkārtnes
sakopšanā un uzlabošanā

Darini koku

Mērķis
• Iepazīt un praksē apgūt dažādus koksnes izmantošanas veidus, veicinot skolēna interesi par koka
amatniecību

Izzini planētas mežus

Mērķis
• Svešvalodas zināšanu pilnveidošana saistībā ar meža tēmu un datora lietošanas prasmju attīstīšana,
veicinot starptautisku pieredzes apmaiņu

Pieraksti koka stāstu

Mērķis
• Rosināt skolēnu interesi par tautas folkloru, ticējumiem un paražām, izglītojot skolēnus par koka
augšanas un koksnes izmantošanas ciklu

 

Samēries ar koku

Mērķis:
• Iemācīties lietot vienkāršu pētniecības metodiku, apgūstot dažādas koku pazīmes un īpatnības

 

Krāsas maiņa kompleksa šķīdumā P

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperiments parādītas kobalta(II) un niķeļa(II) jonu īpašību. Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbu vidusskolā. 

 

Baltie pulverīši E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis ir noteikt un salīdzināt dažādas sadzīvē izmantojamās vielas, kuras visas ir baltā krāsā.

Reakcijas ātruma izmaiņu noteikšana, ja maina reaģentu saskares virsmas laukumu? E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

0

Ar šī eksperimenta palīdzību skolēni novēro ķīmisko reakciju un secina, vai reaģējošo vielu saskarsmes virsmas laikums ietekmē reakcijas ātrumu. Eksperiments var tikt izmantots pamatskolā un vidusskolā kā laboratorijas darbs.

 

Vielas blīvuma un viskozitātes noteikšana E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentā praktiski nosaka vielas blīvumu un viskozitāti.

Savdabīgā čūska E P

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Cukura oksidēšanās gaitā dzeramās sodas klātbūtnē veidojas “savdabīgā čūska”.

Eksperimenta parāda, ka ogļhidrātu oksidēšanās var notikt ne tikai stipru oksidētāju  (piem., konc. sērskābes) klātbūtnē. Cukuram degot rodas   ogļskābā gāze un ogleklis, kas veido irdenu struktūru (“čūsku”).

Brīnumburbuļi E P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, sākumskola
Drošība -

0

Luminiscence kā dabas parādība ir novērota jau ļoti sen. Cilvēki bija novērojuši ziemeļblāzmu un jāņtārpiņus, kā arī minerālmēslu spīdēšanu tumsā.

Eksperiments  paredzēts sākumskolas un pamatskolas skolēniem, kas  ļauj  izprast gaismas ietekmi uz vielām. Eksperimentu veic kā demonstrējumu.

Eksperimenta mērķis: iepazīstināt skolēnus ar vielām, kuras UV gaismas iedarbībā spīd.

KUŠANAS TEMPERATŪRAS NOTEIKŠANA E P

Eksperimentāli tiek noteikta vielas kušanas temperatūra.

GRAVIMETRISKĀ MITRUMA SATURA NOTEIKŠANA

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Paraugu žāvē konvekcijas krāsnī noteiktā temperatūrā, līdz tā masa vairs nemainās, t.i., līdz konstantai masai. Mitrumu (ūdens masu) nosaka, aprēķinot svērumu starpību pirms un pēc žāvēšanas.

Darba uzdevums – noteikt mitruma saturu [ūdens masas daļu], % paraugā.

Ūdens ērģeles P

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Ar stikla glāzi, kas daļēji piepildīta ar ūdeni, novēro, ka rodas skaņa, velkot samitrināta pirksta galu gar glāzes malu. Novēro, ka skaņas augstums mainās atkarībā no ūdens tilpuma glāzē.

VIENKĀRŠA KVIEŠU MAIZES RECEPTE

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Pielietojot pamatzināšanas par rūgšanas procesiem, pagatavo pārtikas produktu – maizi.

2 eksperiments

Visos eksperimentos novēro proteīnu sa recēšanu

A2

 \xrightarrow[dfg]{dfgdfg}

 \int_{asdas}^{23}

  \chemname{\chemfig{R-C(-[:-30]OH)=[:30]O}}{Carboxylic\\acid} \chemsign{+} \chemname{\chemfig{R'OH}}{Alcohol} \chemrel{->} \chemname{\chemfig{R-C(-[:-30]OR')=[:30]O}}{Ester} \chemsign{+} \chemname{\chemfig{H_2O}}{Water} \chemnameinit{}

 • olas baltums
 • piens
 • 5% vara sulfāta šķīdums
 • 5% sālsskābes šķīdums
 • etilspirts
 • destilēts ūdens
  A\underset{b}A\underset{b}{\overset{a}{\longleftrightarrow}}B{\overset{a}{\longleftrightarrow}}B
 • vārglāzes (150-200 ml) vai mēģenes
 • Stika nūjiņa
 • pipete
 • elektriskā plītiņa
 • putotājs (putojamā slotiņa)